ഇന്ദീവരം പോലഴുകുള്ളോള് | Indeevaram Lyrics | Vedikkettu Malayalam Movie Songs Lyrics


 
Indheevarampolazhakullolu
Indhradhanusil Pirannavalu
Kundhirikkathin Manamullolu
Chenchundil Viriyum 
Karikkin Poolu

Indheevarampolazhakullolu
Indhradhanusil Pirannavalu
Kundhirikkathin Manamullolu
Chenchundil Viriyum 
Karikkin Poolu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu
Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Kannaram Pothikkalichhappolu
Kannimavettathe Nokkiyolu
Kannimangaacharin Earivullolu
Kanneeru Kandaal Aliyunnolu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Padhaamgadhangalaninjavalu
Paalakka Mothiravittavalu
Palappam Pole Veluthavalu
Paamullaneppole Thilakkunnolu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Kunnikurupol Marukullolu
Kunkumam Nettiyil Charthiyolu
Koovalamaala Koruthavalu
Kumidhinipoykkayil Neendhiyolu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Aalila Poleyadunnavalu
Cheerela Pole Chuvannavalu
Perayilathalir Killiyolu
Kathilakkinnaram Cholliyolu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Vellikkolussitta Pennivalu
Vellarankallu Parukkiyolu
Kaivellayil Nulleettu Oadiyolu
Vallipolennil Padarnnavalu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Kavil Vilakku Thelichavalu
Kaathirikkannu Paranjavalu
Kannodu Kannayirunnavalu
Mannodu Mannayi Maranjavalu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu
Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu
Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

Kaanaan Eanthoru Chanthamanathu
Kelkkan Eanthoru Imbamaanathu

LYRICS IN MALAYALAM

No comments

Theme images by imacon. Powered by Blogger.