നീല നിലവേ നിനവിൽ അഴകേ | RDX Malayalam Movie Songs Lyrics


 
നീല നിലവേ നിനവിൽ അഴകേ
താരമരികേ വിരിയും ചിരിയേ
പാറി ഉയരാൻ ചിറകിലലയാൻ
തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതേ

താനെ മാറിയെൻ ലോകവും
നിന്റെ ഓർമ്മയാലേ
നൂറു പൊൻകിനാവിന്നിതാ
മിന്നി എന്നിലാകേ

നീ തൂവൽ പോലേ 
കാറ്റിൽ വന്നെൻ
നെഞ്ചിൽ തൊട്ടില്ലേ
ജീവനേ

നീല നിലവേ നിനവിൽ അഴകേ
താരമരികേ വിരിയും ചിരിയേ
പാറി ഉയരാൻ ചിറകിലലയാൻ
തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതേ

രാവുപുലരാൻ കാത്തുകഴിയും
നിന്നെ ഒന്നു കാണാനായ്
ദൂരെയിരുളിൽ മഞ്ഞു കനവിൽ
എന്നെ തേടിയില്ലേ നീ

നിന്നോരോ വാക്കിലും 
നീളും നോക്കിലും
പൂന്തേൻ തുള്ളികൾ 
നിറയേ പൊഴിയേ
എന്തേ ഇങ്ങനെ മായാജാലമോ
എന്നെത്തന്നെ ഞാൻ 
എവിടെ മറന്നോ
നിറമായും നിഴലായും 
നീയില്ലേ എന്നാലും

നീല നിലവേ നിനവിൽ അഴകേ
താരമരികേ വിരിയും ചിരിയേ
പാറി ഉയരാൻ ചിറകിലലയാൻ
തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതേ

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Theme images by imacon. Powered by Blogger.